Lausunto STM:lle tupakkalain muuttamisesta

Jouni Parkkonen

Sosiaali- ja terveysministeriölle

 

ASIA: LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI TUPAKKALAIN MUUTTAMISESTA

VIITE:           SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ VN/572/2020

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tupakkalain muuttamisesta, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on vuoden 2013 syksyllä perustettu yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 100 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 285 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 450 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 75 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 60 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja yli 80 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Yleiset kommentit esitysluonnoksesta

Suomen tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä. KOVA katsoo, ettei nyt esitetyillä tupakkalain muutoksilla puututa riittävästi ongelmiin, joita vuokra- ja asumisoikeusyhteisöissä on havaittu tupakoinnin haittojen vähentämisessä.

Olemassa olevien vuokra- ja asumisoikeussopimusten uusiminen täysin savuttomiksi on hidasta, koska sopimusehtojen muuttaminen vaatii molempien sopimusosapuolten hyväksynnän. Tästä syystä sopimuksia päivitetään savuttomiksi useimmiten vain asukkaiden vaihtuessa. Samaan aikaan tupakoinnin haitoista ollaan kuitenkin entistä tietoisempia, ja asukkaat ottavat aktiivisesti yhteyttä asunnon omistajaan tai vuokranantajaan havaitessaan esimerkiksi tupakansavun kulkeutuvan asuntoonsa. Suhtautuminen tupakointiin on muuttunut ja tietoisuus tupakoinnin haitoista lisääntynyt viime vuosina.

KOVA huomauttaa, että asunnoissa tupakointi aiheuttaa huomattavia kustannuksia vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille ja siten myös niille asukkaille, jotka eivät tupakoi. Haasteita aiheuttavat esimerkiksi tilanteet, joissa asukas tupakoi oman vuokrasopimuksensa sallimalla tavalla asuntonsa sisätiloissa tai parvekkeella, ja savu kulkeutuu ilmanvaihdon kautta viereisiin asuntoihin. Oikeuskäytännössä (KHO 2020:56) on katsottu, että rakennuksen omistaja voidaan velvoittaa estämään tupakansavun kulkeutuminen ilmanvaihdon kautta asuntoon. Tapauksessa terveyshaitan katsottiin johtuvan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä. KOVA muistuttaa, että tällaisissa tapauksissa tarvittavat korjaustoimenpiteet ovat useimmiten kalliita. Niiden kustannukset tulevat omakustannusperiaatteella toimivissa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöissä kaikkien asukkaiden maksettavaksi. Omakustannusperiaatteessa asukkaat maksavat kaikki kiinteistöjen rakennuttamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat todelliset kulut. Omakustannusperiaatteella toimivat yhtiöt eivät tavoittele voittoa.

KOVA katsoo, että lainsäädännöllä tulisi lisätä mahdollisuuksia tupakointikieltojen määräämiseen myös asuinhuoneiston asuintilaan. Lisäksi tupakointikiellon hakuprosessia tulisi selkeyttää ja nopeuttaa. Näin edistettäisiin tehokkaammin tupakansavusta sivullisille aiheutuvien haittojen vähentämistä. Tupakointi aiheuttaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille asuntojen ja kiinteistöjen korjaustarpeita ja lisää kuluja. Tätä kautta tupakointi vaikuttaa myös asukkaiden maksettavaksi tuleviin asumiskustannuksiin korottavasti. Tupakointikielloilla voitaisiin edistää tupakoinnin vähentymistä ja Suomen tavoitetta tupakkatuotteiden käytön loppumisesta vuoteen 2030 mennessä.

78 § Asuntoyhteisön tupakointikiellot

Säännökseen esitetään esitysluonnoksessa vain tarkennusta. Säännöstä muutettaisiin niin, että siitä poistettaisiin maininta niistä asuntoyhteisön hallitsemista yhteisistä ulkotiloista, joilla asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin. Muutoksen myötä olisi selkeämpää, että asuntoyhteisö saisi kieltää tupakoinnin kaikissa hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa, ei vain rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

KOVA katsoo, että muutos täsmentää asuntoyhteisön oikeutta kieltää tupakointi kaikissa hallitsemissaan ulkotiloissa. KOVA kannattaa säännösmuutosta.

 

Muilta osin KOVAlla ei ole kommentoitavaa esitysluonnokseen.

 

Helsingissä 4.6.2021,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:    Lakimies Vilma Pihlaja, KOVA, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ