Lausunto asuinkiinteistöjen jätehuoltoa koskevasta ohjekorttiehdotuksesta

Katriina Lius

Rakennustietosäätiö RTS sr:lle

 

ASIA:            LAUSUNTO ASUINKIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTOA KOSKEVASTA OHJEKORTTIEHDOTUKSESTA

VIITE:           RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS SR:N LAUSUNTOPYYNTÖ 23:9 28.4.2023

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua Rakennustietosäätiö RTS sr:lle asuinkiinteistöjen jätehuoltoa koskevasta ohjekorttiehdotuksesta, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

 

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 118 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä lähes 320 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2023 yhteensä lähes 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenet ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Yleiset kommentit

Lausuntopyyntö koskee asuinkiinteistöjen jätehuollon ohjekortin uudistamista. Ohje-ehdotus käsittelee asuinkiinteistöllä syntyvien yhdyskuntajätteiden huoneistokohtaista lajittelua, eri jätejakeiden kiinteistökohtaista keräystä, jätetilan ja sinne johtavien kulkuyhteyksien suunnittelussa huomioitavia asioita, jätetilan mitoitusta sekä yleisimpiä keräysastioita.

Uusi ohje on huomattavasti vuoden 2015 ohjetta laajempi ja sisältää enemmän yksityiskohtaista ohjeistusta. Ohjeessa on huomioitu huoneistokohtaiseen lajitteluun liittyvät asiat aiempaa laajemmin, siinä käsitellään myös jäteastioiden paloturvallisuutta ja ohjeistetaan tarkemmin niin jätelajittelun tilojen kuin astioiden mitoittamisesta.

KOVA pitää ehdotettua ohjetta pääasiassa hyvänä. Ohjekortin ehdotukset ovat hyviä erityisesti uudisrakennuksen suunnittelussa, mutta niiden huomioiminen olemassa olevissa kiinteistöissä voi olla mahdotonta tai epätarkoituksenmukaista. KOVA katsoo, että olemassa olevissa kiinteistöissä esimerkiksi tontin koko, rakennuksien ja pysäköintipaikkojen asemointi vaikuttavat mahdollisuuksiin suunnitella jätehuoltoa. Lisäksi KOVA huomauttaa, että ARA-kiinteistöissä tehtävissä ratkaisuissa tulee ottaa huomioon niiden kustannus ja vaikutus asumisen hintaan eli asukkaan maksamaan omakustannusvuokraan.

4. Huoneistokohtainen lajittelu

KOVA pitää ohjetta perusteltuna. KOVA kuitenkin huomauttaa, että huoneistokohtaisten lajitteluastioiden suuri määrä on haastava toteuttaa vanhemmissa asunnoissa ja erityisesti pienissä asunnoissa. Kaikkien ohjeistuksen mukaisten lajitteluastioiden sijoittaminen keittiöön ei välttämättä pienissä keittiöissä ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tilan käytettävyyden kannalta. KOVA katsoo myös, että irralliset, muualle kuin keittiöön sijoitettavat lajittelujärjestelmät tai -astiat, eivät välttämättä sovellu vuokra-asumiseen. Jotta astiat olisivat kestäviä, niiden tulisi vuokra-asumisessa olla kiinteitä.

5. Jätetilan suunnittelu

KOVA pitää toimivan jätetilan määritelmiä sinänsä hyvinä. KOVA kuitenkin huomauttaa, että olemassa olevissa kiinteistöissä moniin jätetilaa määritteleviin asioihin on vaikea vaikuttaa jälkikäteen. Tällainen seikka on esimerkiksi jätekatoksen etäisyys ikkunoista ja parvekkeista.

Lisäksi KOVA katsoo, ettei kiinteistönomistajalta voida vaatia jätehuoltoyhtiöiden tulevien kalustohankintojen tai niiden vaatiman työskentelytilan muutosten ennakointia. Tällaiset asiat tulisi linjata lähtökohtaisesti jo kaavoitusvaiheessa sekä rakennuslupakäsittelyssä.

5.4. Paloturvallisuus

KOVA pitää hyvänä, että paloturvallisuutta on käsitelty ohjeessa laajasti. KOVA katsoo, että myös paloturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin tulee ottaa kantaa jo rakennuslupavaiheessa. KOVA huomauttaa, että liian ahtaat piha-alueet tai pieni tontti voivat aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia kiinteistönomistajalle, mikäli jäteastioihin tai -katokseen joudutaan teettämään erillisiä palo-osastointeja tai -kuoria. KOVA katsoo, että erillisten palo-osastointien tarvetta tulisi välttää toimivalla asema-kaavasuunnittelulla.

KOVA katsoo, että jätetilojen lukitusta voidaan pitää perusteltuna paloturvallisuuden parantamiseksi ja mahdollisen ilkivallan ehkäisemiseksi. Lukitusta suunniteltaessa tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota sen toimivuuteen. KOVA huomauttaa, että lukittavissa astioissa ja syväkeräysastioiden luukuissa lukitus on alttiina säiden aiheuttamalle rasitukselle. Erityisesti talviaika aiheuttaa lukituksen toimivuudelle huomattavia vaatimuksia. Tästä syystä ensisijaisena ratkaisuna lukitukseen tulisikin olla jätetilan tai -katoksen lukitus tai pihalla sijaitsevien astioiden suojaaminen esimerkiksi lukittavalla aidalla.

5.5. Jätetila

KOVA katsoo, että jätteiden lajitteluun liittyvän opastuksen tärkeyttä tulisi vielä entisestään korostaa ohjeessa. Jätetiloissa tulisi aina olla riittävän suuret ja helppolukuiset lajitteluohjeet. KOVA huomauttaa, että lajitteluohjeita olisi hyvä olla myös eri kielillä asukkaiden tarpeiden mukaan. Lajitteluohjeistuksen tärkeys korostuu erityisesti vuokra-asumisessa, jossa asukkaiden vaihtuvuus voi olla suurta.

6.1. Jätteiden keräysvälineiden määrän mitoitus

Ohjeistuksessa esitetään ratkaisuehdotuksia jätetilan ja piha-alueen tilanpuutteeseen. KOVA huomauttaa, että esimerkiksi tyhjennysvälin tihentäminen lisää kiinteistönomistajalle aiheutuvia kustannuksia, ja sen toteutuminen riippuu muutenkin jätehuollosta vastaavan yhtiön ajoreiteistä.

KOVA katsoo, että kartonkipakkausten keräysastian pienentäminen ei myöskään ole toimiva ratkaisu, koska yleensä astia täyttyy ennenaikaisesti, jos asukkaat eivät taittele kartonkeja pienemmiksi astiaan laitettaessa. Ylipäätään ylitäydet astiat ja epäsiistit lajittelupisteet heikentävät asumisviihtyvyyttä ja voivat toisaalta vähentää kiinnostusta lajitella jätteitä. KOVA huomauttaa, että tässäkin asiassa korostuu lajittelun ohjeistuksen merkitys.

KOVA katsoo, että myös useamman lajittelupisteen perustamiseen kiinteistölle liittyy haasteita. Asukkaita voi olla vaikea ohjata käyttämään tasaisesti useampaa lajittelupistettä. Lisäksi eri jätelajien keräysastioiden sijoittelu eri puolille kiinteistöä todennäköisesti laskee lajittelun määrää, koska useammalla jätepisteellä käyminen koetaan hankalaksi.

 

Helsingissä 24.5.2023,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:     Lakimies Vilma Pihlaja, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ