Toimintasuunnitelma 2015

Jouni Parkkonen

KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT RY – KOVA

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015, HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSESSA 25.3.2015

Yleistä 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA) on vuoden 2013 syksyllä perustettu asuntoalan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Sen tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti edistää kohtuuhintaista vuokra-asumista ja vuokra-asuntojen yleisiä ja yhteisiä tuotannollisia edellytyksiä. KOVA kehittää myös kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottajien ja omistajayhteisöjen ja vuokralaisten välistä yhteistyötä ja keskustelua sekä edistää oikean tiedon leviämistä vuokra-asumista koskevissa asioissa ja tuottaa puolueetonta ja ajantasaista tietoa vuokra-asumisesta eri sidosryhmille.

KOVA on edunvalvontajärjestö ja se tekee myös neuvonta- ja valistustoimintaa. Yhdistyksen neuvonta- ja valistustoiminnasta vastaa palkattu toiminnanjohtaja. Neuvontatoiminta kohdistetaan jäsenille ja se pitää sisällään muun muassa valtion asuntopoliittisten päätösten perusteella tehtävää neuvontaa ja tiedottamista. Neuvontatoiminta kuuluu osaksi toiminnanjohtajan normaaleja työtehtäviä. Se vie toiminnanjohtajan työajasta arviolta 10 %. Neuvontatoiminta edellyttää toiminnanjohtajalta myös erilaisia selvittelytehtäviä muun muassa viranomaisten kanssa.

Yhdistyksen vuoden 2015 tavoitteena on toiminnan täysimittainen käynnistäminen ja vakiinnuttaminen. Vuosi 2015 on yhdistyksen varsinaisen toiminnan ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi. Yhdistys käynnisti toimintansa lokakuussa 2014.

Jäsenet 

KOVAn perustajajäseninä on 9 suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Lahti, Kuopio ja Jyväskylä) omistamat vuokrataloyhtiöt.

Yhdistyksen jäsenmaksu koostuu kertaluonteisesta liittymisjäsenmaksusta ja vuosittaisesta jäsenmaksusta. Liittymismaksu ja vuosittainen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa. Vuosittainen jäsenmaksu perustuu jäsenen asuntomäärään.

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä jäsenmääräänsä vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on saada vähintään kolme uutta jäsenyhteisöä vuoden 2015 aikana.

Hallinto 

Yhdistyksen ylimpänä päättävänä elimenä on vuosikokous. Vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana tammi-toukokuussa. Sääntöjen mukaan vuosikokous valitsee hallituksen, johon kuuluu 5-12 jäsentä. Vuonna 2015 hallituksessa on 9 jäsentä.

KOVAlla on palkattuna työntekijänä toiminnanjohtaja. Toiminnan alkuvaiheessa toiminnanjohtajan palvelut ostetaan Kuntaliitto Palvelut Oy:n kautta. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kuntaliiton tiloissa Kuntatalolla.

Yhdistys uudistaa vuoden 2015 aikana sääntönsä tavoitteena muun muassa siirtyä kahden vuosikokouksen malliin.

Yhdistys laatii vuonna 2015 strategian.

Asuntopoliittinen toiminta 

KOVAn tärkeimpänä tehtävänä on asuntopoliittinen vaikuttaminen ja muu asuntopoliittinen toiminta.

KOVA vaikuttaa vuonna 2015 aktiivisesti puolueiden eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteisiin sekä tarjoaa asiantuntemustaan puolueiden käyttöön. Vaikuttamistyö käynnistyi jo vuoden 2014 syksyllä. Lisäksi KOVA osallistuu aktiivisesti vaikuttamiseen hallitusohjelman laadinnan aikana pitämällä yhteyttä hallitusohjelmaa valmisteleviin henkilöihin.

Yhdistys haluaa pitää esillä asumiseen ja erityisesti vuokra-asumiseen liittyviä kysymyksiä julkisessa keskustelussa ennen vaaleja. Asuntopoliittinen keskustelu edesauttaa KOVAa edistämään sen omia tavoitteita ja päämääriä.

Yhdistys ottaa osaa ajankohtaiseen asuntopoliittiseen keskusteluun järjestämällä asuntopoliittisia tilaisuuksia, tekemällä lehdistötiedotteita ja antamalla lausuntoja. KOVA järjestää vähintään yhden korkeatasoisen asuntopoliittisen ajankohtaisseminaarin vuoden 2015 aikana. Seminaariin kutsutaan jäsenten lisäksi myös sidosryhmiä ja asuntopolitiikan vaikuttajia. Seminaarien kautta yhdistys toteuttaa osaltaan valistus- ja neuvontatoimintaa.

KOVAn tavoitteena on vakiinnuttaa asemansa asuntopolitiikan asiantuntijana eduskunnan ympäristövaliokunnassa ja valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostossa asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Myös ministeriöiden suhteen KOVAn tavoitteena on laajentaa ja vakiinnuttaa asemansa kuultavana sidosryhmänä asuntopoliittisissa kysymyksissä.

Toiminnanjohtajan toimenkuva sisältää jäsenyhteisöjen neuvontaa ja valistusta asuntopoliittisissa kysymyksissä.

Kansainvälinen toiminta 

Yhdistys on jäsenenä Pohjoismaisessa yleishyödyllisten vuokra-asuntojen omistajien yhteisössä NBO – Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer’ssa. Yhdistyksellä on NBO:n hallituksessa neljä jäsentä. NBO:n hallitus kokoontuu vuoden 2015 aikana neljästi.

Yhdistys selvittää vuoden 2015 aikana liittymistä Eurooppalaiseen Cecodhas Housing Europe -järjestön jäseneksi. Se on yleishyödyllisellä periaatteella toimivien vuokra-asuntojen omistajien yhteistyöelin.

Tutkimustoiminta 

KOVA seuraa aktiivisesti asumiseen ja asuntoalaan liittyvää tutkimus- ja selvitystoimintaa. KOVA välittää tietoa jäsenistölleen ajankohtaisista alan tutkimuksista ja selvityksistä.

KOVA selvittää jäsenkuntansa tarpeita asuntoalan tutkimus- ja selvitystietoon. KOVA edesauttaa omalla toiminnallaan asumiseen liittyvän tutkimus- ja selvitystiedon kasvamista.

KOVA osallistuu resurssiensa rajoissa yhteistyökumppanina ja asiantuntijana sellaisiin asumista koskeviin tutkimushankkeisiin, jotka palvelevat KOVAa ja sen jäsenkunnan tarpeita.

Viestintä 

Yhdistyksen viestintä on kokonaisvaltaista ja keskittyy asumisen ja asuntopolitiikan kannalta keskeisiin asioihin, jotka ovat KOVAn toiminnan kannalta merkityksellisiä.

KOVA keskittyy vuonna 2015 erityisesti järjestön tunnetuksi tekemiseen. KOVA laatii viestintänsä tueksi viestintästrategian vuoden 2015 aikana.

KOVA antaa kannanottoja ajankohtaisista asuntopoliittisista asioista. KOVA myös antaa lausuntoja ajankohtaisista asioista sekä valtionhallinnolle että eduskunnalle. KOVA osallistuu aktiivisesti myös muuten asuntopoliittiseen keskusteluun ja pyrkii myös median kautta tuomaan omia näkökulmiaan ja tavoitteitaan esille asuntopoliittisessa keskustelussa.

KOVAn johto on käytettävissä asiantuntijapuheenvuorojen pitäjiksi eri asuntopoliittisissa tilaisuuksissa. Tilaisuuksissa KOVA voi tuoda omia näkemyksiään esille ja samalla edistää omien tavoitteidensa toteutumista.

KOVAn viestintää tukee sen graafinen ilme, joka valmistuu viimeistään vuoden 2015 alussa. Laadittavan graafisen ilmeen perusteella KOVA hyödyntää ilmettään kaikessa viestinnässä. KOVA teettää käyttöönsä tarpeellisen viestintämateriaalin, kuten johdon käyntikortit, kirjelomakkeet ja esitteen.

KOVAlle toteutetaan alkuvuodesta 2015 omat internetsivut graafisen ilmeen valmistuttua.

 

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ