Tiedote: Rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

Jouni Parkkonen

Tiedote: Rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

Tänään 13.11.2019 syyskokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäsenet pitävät tärkeänä olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista. Koska rakennuskanta uusiutuu Suomessa noin yhden prosentin verran vuodessa, on selvää, että jotta Suomi voi saavuttaa kansalliset ja kansainväliset päästövähennyssitoumuksensa, olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta on parannettava ja hiilineutraalisuutta edistettävä.

KOVAn jäsenistä suurin osa on kuntien vuokrataloyhtiöitä. Monet kunnat ovat asettaneet omia kuntakohtaisia päästövähennystavoitteita. Vuokrataloyhtiöillä on huomattavina kiinteistönomistajina oleellinen rooli kuntien päästövähennystavoitteiden toteuttajina. Energiatehokkuusinvestoinnit toisaalta lisäävät vuokrataloyhtiöiden investointitarpeita, mutta toisaalta tuovat pidemmällä aikavälillä pienennystä ylläpitokuluihin. Kaikilla vuokrataloyhtiöillä ei kuitenkaan ole välttämättä taloudellisia edellytyksiä toteuttaa energiakorjauksia. Erityisesti tämä koskee väestöltään vähenevillä alueilla toimivia vuokrataloyhtiöitä, joiden taloudelliset ongelmat johtuvat asuntojen tyhjäkäytöstä.

Yksi osa päästövähennystavoitteita on huolehtia olemassa olevan rakennuskannan vastuullisesta ylläpidosta ja elinkaaren pidentämisestä. Rakennuksen elinkaaren jatkaminen esimerkiksi uusiokäytöllä on ilmastoteko parhaimmillaan, mutta aina uusiokäyttökään ei ole järkevää. Vanhasta rakennuksesta on vaikeaa saada yhtä energiatehokasta massiivisillakaan korjauksilla kuin uudesta, nykymääräysten mukaan toteutetusta rakennuksesta. Lisäksi uusissa rakennuksissa toiminnallisuus ja muunneltavuus ovat helpommin toteutettavissa.

KOVA jäsenet muistuttavat, että rakennuskannan energiatehokkuutta parantavat toimet on toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus energiaremonteissa tarkoittaa sitä, että kenenkään asumisen hinta ei saa nousta pitkällä aikavälillä kohtuuttomasti energiaremonttien vuoksi. Lisäksi se tarkoittaa sitä, ettei ihmisille tule poismuuttopaineita nykyisestä asunnostaan energiakorjausten vuoksi, jos nykyinen asunto vastaa ihmisen tarpeisiin. KOVAn jäsenet toivovat myös, ettei energiaköyhyys ilmiönä rantaudu Suomeen. Näistä syistä on tärkeää, että valtio tukee riittävästi ja eri keinoin kiinteistönomistajia toteuttamaan sellaisia korjauksia, joilla kiinteistökannan energiatehokkuutta voidaan parantaa ja hiilineutraalisuutta edistää.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n syyskokous

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokranantajien johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja.

KOVAlla on 50 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä 197 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. KOVAn jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana yli 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ