Tiedote: Hallitus ohittaa törkeällä tavalla eduskunnan tahdon

Jouni Parkkonen

KOVA: Hallitus ohittaa törkeällä tavalla eduskunnan tahdon

Valtioneuvosto antoi perjantaina 22. helmikuuta vuoden 2019 ensimmäisen lisätalousarvion. Yhtenä kohtana lisätalousarviossa hallitus päätti pääomittaa hiljattain perustamaansa Oy Suomen Rata Ab:a 100 miljoonalla eurolla siirtämällä yhtiön taseeseen valtion omistamia osakkeita. Lisäksi osakkeiden realisointi ja osinkotulojen väheneminen aiheuttavat vielä 10 miljoonan euron kulut valtiolle.

Näitä kuluja vastaavasti valtion tulot vähenevät yhteensä 110 miljoonaa euroa. Menetettyjen tulojen kattamiseksi valtio tekee talousarvioon muun muassa ylimääräisen, 73 miljoonan euron tuloutuksen valtion asuntorahastosta (VAR).

Eduskunta hyväksyi syksyllä 2018 yksimielisesti eduskunnan tarkastusvaliokunnan laatiman mietinnön asuntopolitiikan kehittämiskohteista. Eduskunnan mietintö sisältää 10 kannanottoa, joista yksi koskee nimenomaisesti VAR:n asemaa ja sen varojen käyttöä. Eduskunta päätti tuolloin, että se edellyttää hallitukselta, että Valtion asuntorahaston asema säilytetään itsenäisenä ja riippumattomana ja lisäksi rahaston varallisuuden käyttö tulee suunnata asumiseen. On vaikeaa nähdä, että eduskunnan yksimielinen mietintö tukisi myöskään hallituksen päätöstä tehdä VAR:sta ylimääräinen pääomitus valtion talousarvioon.

VAR:n vuosittaisen budjettituloutuksen historia juontaa juurensa noin 15 vuoden taakse, kun tuolloinen hallitus päätti, että se vuosittain tulouttaa Asuntorahastosta valtion budjetin yleiskatteeksi summan, joka perustuu lähinnä valtion ulkopuolisen velanoton korkokustannuksiin. Tämän, vuonna 2005 tehdyn sopimuksen nojalla VAR:sta on siirretty 15 vuodessa valtion budjetin yleiskatteeksi yhteensä yli 1 miljardi euroa. Tällöin ei ole kuitenkaan lähdetty siitä, että valtio tekisi ylimääräisiä tuloutuksia Asuntorahastosta. Nyt tehtävä ylimääräinen tuloutus vaarantaa alkuperäisen sopimuksen ja asettaa kyseenalaiseksi sen merkityksen.

– Pidän täysin käsittämättömänä hallituksen toimia VAR:n varallisuuden käyttämiseksi muuhun kuin asumiseen. Valtio naamioi tämän 73 miljoonan euron siirron Asuntorahastosta ylimääräiseksi tuloutukseksi, vaikka käytännössä rahoilla rahoitetaan valtion ratahankeyhtiötä. Tällä summalla olisi voitu edistää tuhansien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttamista. VAR:n varallisuus on kertynyt pieni- ja keskituloisten asukkaiden maksamisen valtion aravalainojen korko- ja lainanlyhennyskustannuksista ja siksi tällainen asumiseen tarkoitettujen rahojen käyttäminen aivan muihin tarkoitusperiin on täysin tuomittavaa, etenkin, kun eduskunta on vastikään linjannut selväsanaisesti ja yksimielisesti Asuntorahaston asemasta ja sen varojen käytöstä, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen lataa.

KOVA edellyttää, että eduskunta lisätalousarviota käsitellessään korvaa hallituksen esittämän valtion talousarvion ylimääräisen tuloutuksen Asuntorahastosta muista tulonlähteistä.

– Tämä on vastuullista eduskunnan itsensä kannalta, kun huomioidaan eduskunnan tuoreet linjaukset Asuntorahaston suhteen, Jouni Parkkonen päättää.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 46 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 194 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 henkilöä. Jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittivat vuonna 2018 yhteensä noin 4 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistui vuoden 2018 aikana yli 3 400 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2018 olivat yli 1,04 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Lisätietoja:     Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ