Lausunto paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Katriina Lius

Sisäministeriölle

ASIA:            LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ERÄISTÄ PALOTURVALLISUUSLAITTEISTA SEKÄ ERÄIDEN TUOTTEIDEN MARKKINAVALVONNASTA ANNETUN LAIN 1 §:N MUUTTAMISESTA

VIITE:           SISÄMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 8.6.2022 DNRO VN/6170/2021

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

 

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 115 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 310 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, yli 65 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2022 yhteensä yli 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Yleiset huomiot

Lakiluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia. Ehdotetussa lainsäädännössä on kyse pitkälti lainsäädännön selkeyttämisestä ja viranomaisten vastuisiin liittyvistä muutoksista. Tällä hetkellä säännöksiä on ollut useassa eri laissa ja ne ovat jo osittain vanhentuneita. Uudistuksessa sääntely kootaan lakiin eräistä paloturvallisuuslaitteista.

Uudessa laissa ehdotetaan säädettäväksi rakennuksiin asennettavien paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen vaatimuksista sekä näiden laitteistojen asennus- ja huoltotöistä ja tarkastuksista. Laissa säädettäisiin myös käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta. Laki sisältäisi säännökset toiminnanharjoittajien velvoitteista sekä viranomaisen tehtävistä ja toimivaltuuksista. Laissa säädettäisiin lisäksi eräitä tuotteita koskevista vaatimuksista ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta. Tuotevaatimukset koskisivat muun muassa käsisammuttimia ja palovaroittimia.

KOVA suhtautuu ehdotettuun lainsäädäntöön myönteisesti. KOVA pitää hyvänä sääntelyn selkeyttämistä ja keskittämistä yhteen lakiin. Samalla uudistuksessa päästään eroon osin vanhentuneesta sääntelystä ja lainsäädäntö päivitetään vastaamaan rakentamisessa ja muussa lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia. Tästä syystä KOVA pitää ehdotettua lakia hyvänä.

KOVA pitää perusteltuna ehdotusta uuden lain rakenteesta, jossa on kolme erillistä asiakokonaisuutta. Lakiehdotuksessa säännökset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista, käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta ja tuotteita koskevista vaatimuksista on jaettu erillisiin lukuihin. KOVA katsoo ehdotetun rakenteen olevan selkeä.

KOVA kannattaa myös pätevyystodistusten uusimisivelvoitteen poistamista paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asentajilta. Uusiminen on tähänkin mennessä ollut lähinnä hallinnollinen menettely, joten siitä luopuminen on perusteltua.

 

Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot

Ehdotetussa laissa säädettäisiin myös paloilmoitinlaitteistojen käyttöönottotarkastuksesta sekä määräaikaisista tarkastuksista. KOVAn pitää hyvänä ehdotusta, että määräaikaistarkastusta seuraa aina uusintatarkastus, jos laitteistoissa havaitaan puutteita. Selkeä sääntely yhdenmukaistaisi tarkastuslaitosten tällä hetkellä vaihtelevia käytäntöjä.

 

Helsingissä 23.8.2022,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:     Tekninen johtaja Sami Ylenius, puh. 044 359 5816, sami.ylenius@kovary.fi

 

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ